O Spem Miram

Ostatnie chwile życia Dominika były szczególnie wzruszające. Jordan z Saksonii (Libellus 92), a dokładniej jeszcze brat Ventura, przeor klasztoru w Bolonii, gdzie Dominik zmarł, relacjonuje zwierzenia pełne pogody i delikatności, rady, napomnienia, modlitwy.  Ventura dodaje, że proszącym go o wstawiennictwo Braciom Dominik odpowiedział: „Bardziej wam będę pożyteczny i skuteczniej wam pomogę po śmierci niż za życia”.

Jordan zgodnie ze swoim zwyczajem zapisuje własne słowa Dominika, lecz dodaje do nich komentarz teologiczny i duchowy: „Przed swoją śmiercią mistrz Dominik powiedział także braciom, że będzie bardziej pomocny umarły niż żywi. Znał z pewnością Tego, któremu powierzył depozyt swojego trudu i płodnego życia (por. 2 Tm, 1,12) i nie wątpił, że odłożono dla niego wieniec sprawiedliwości (por. 2 Tm 4,8); kiedy go otrzyma, czy nie będzie o wiele silniejszy, by móc przedstawiać swoje prośby, skoro już na pewno znajdzie w mocy Boga?. (Libellus 96)

Obietnicę założyciele włączyli dominikanie do swej liturgii, prosząc go o jej zrealizowanie w responsorium ułożonym w około dwadzieścia lat po śmierci Dominika: O spem miram, quam dedisti hora te flentibus – o jakże cudowną nadzieję pozostawiłeś opłakującym ciebie w godzinie śmierci, obiecując im ojcowską pomoc w ich strapieniach.”

Posłuchaj

Przekonanie to rodzi się z wiary w Kościół tryumfujący, który pomaga kościołowi pielgrzymującemu jeszcze na ziemi: oczekują one połączenia. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus miała bardzo wyraźną intuicję, ile dobra będzie mogła zdziałać na ziemi, kiedy będzie w niebie. W przypadku Dominika jest to zgodne z rolą, jaka pierwsza liturgia przydzieliła mu w historii zbawienia: był on „heroldem zbawienia, gdy zapadł zmierzch świata”, jak mówi hymn śpiewany w roku 1242 w dniu jego święta.

Jest on przedstawiany jako gwiazda wieczorna, Vesperus, która według legendy Piotra Ferranda pojawiła się w dzień kanonizacji Dominika nad jego głową na przedstawiających go obrazach. Dominik jest „gwiazdą wieczorną, która zapala się, gdy świat chyli się już ku końcowi, zwiastunem powtórnego przyjścia Chrystusa, świadkiem rychłego nadejścia Najwyższego sędziego”. Widać wiec, ile głębi eschatologicznej może ta „nadzieja”, którą żyje Zakon Kaznodziejski pamiętający o obietnicy Dominika. Jego modlitwa jest zwycięstwem nad śmiercią, jest „łaską Jezusa Chrystusa przyniesioną zranionym duszom”, jest gwarancją łaski głoszenia słowa.

Z książki Guy Bedouelle „Dominik czyli łaska Słowa”

Tekst antyfony

                                             po polsku

R/ O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię, kiedy przybliżał się Twój zgon: że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom, skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.

+ Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę.

V/ Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, gdyś leczył ciała chore i kalekie, przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową i uzdrów dusze tą niebiańską mocą

+ Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę.

V/ Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, Synowi i Duchowi po wszystkie dni.

 + Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę,

Módlmy się: Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

                                             po łacinie

 O spem miram, quam dedisti mortis hora te flentibus,

Dum post mortem promisisti te profuturum fratribus!

R/ Imple, Pater, quod dixisti, nos tuis juvans precibus.

V/ Qui tot signis claruisti in aegrorum corporibus,

Nobis opeme ferens Christi, aegris medere moribus.

R/ Imple, Pater, quod dixisti, nos tuis juvans precibus.

V/  Gloria Patri, et Filio, et Spiritu i Sancto.

R/ Imple, Pater, quod dixisti, nos tuis juvans precibus.

V/ Ora pro nobis, beate Pater Dominice.

R/ Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Deus, qui Ecclesiam tuam beati Dominici, Confessoris tui,

Patris nostri, illuminare dignatus es meritis et doctrinis:

concede ut ejus intercessione temporalibus non destituatur

auxiliis, et spiritualibus semper proficiat incrementis:

Per Christum Dominum nostrum. Amen.

                                            po angielsku

O wonderful hope which you gave to those who wept for you at the hour of your death, promising that after you decease you would be helful to you brothren;

* Fulfil, Father what you have said and help us by your prayers.

V/ You shone on the bodies of the sick by so many

miracles. Bring us the help of Christ to heal our sick souls.

* Fulfil, Father what you have said and help us by your prayers.

Let us pray: Lord God you gave St. Dominic to the Church of his day as a great preacher of your truth. We pray that he will help us in our time by his merits, his teaching and his unfailing prayer. Through Christ our Lord. Amen

                                              po niemiecku

O wunderbare Hoffnung, die du in der Todesstunde den um dich Weinenden gabst, da du versprachst, nach dem Tod für deine Brüder einzustehen. Erfülle, Vater, was du verheißen, und hilf uns mit deinen Bitten. In deinen Leben hast du viele Wunder an den Kranken gewirkt, erwirke uns den Reichtum Christ und heile, was in uns krank ist. Erfülle, Vater, was du verheßen, und hilf uns mit deinem Bitten.

 Tagesgebet. Herr, unser Gott, stärke deine Kirche durch das Vorbild und die Lehre des heiligen Dominikus, der mit Macht deine Wahrheit verkündet hat. Höre auf seine Fürsprache und erwecke auch in unserer Zeit Prediger, die dein Wort glaubwürdig verkünden. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

                                             po słowacku

Ó, vzácna nádej, ktorú si zanechal tým, čo v hodine tvojho umierania plakali nad tebou, a ty si im sľúbil, že po smrti budeš pomáhať bratom.
R. Splň, otče, čo si sľúbil, a pomáhaj nám svojím orodovaním.

V. Ty, ktorý si sa preslávil toľkými zázrakmi na telesne chorých, vypros nám u Krista pomoc a vylieč choroby našich duší.
R. Splň, otče, čo si sľúbil, a pomáhaj nám svojím orodovaním.

V. Sláva Otcu i Synovi i Duchovi Svätému.
R. Splň, otče, čo si sľúbil, a pomáhaj nám svojím orodovaním.

Modlime sa: Bože, ty si milostivo osvietil svoju Cirkev zásluhami a učením svätého Dominika, vyznávača svojho a nášho Otca, daj nech jej na jeho orodovanie nechýba pomoc v časných veciach a nech ustavične rastie v hodnotách duchovných. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.